Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Peníze vážená míra návratnosti Definice

Jaká je míra návratnosti vážená penězi

Míra návratnosti vážená penězi je měřítkem výkonnosti investice. Míra návratnosti vážená penězi se vypočítá tak, že se najde míra návratnosti, která nastaví současné hodnoty všech peněžních toků na hodnotu počáteční investice. Míra vážené návratnosti (MWRR) je ekvivalentní vnitřní míře návratnosti (IRR).

Vzorec pro peněžně váženou míru návratnosti je

.

PPROTIÓ=PPROTI=CF0+CF1(1+RR)+CF2(1+RR)2+CF3(1+RR)3+...CFn(1+RR)nkde:PPROTIÓ=Odtoky PVPPROTI=Příliv PVCF0=Počáteční výdaje v hotovosti nebo investiceCF1,CF2,CF3,...CFn=Tok penězN=Každé obdobíRR=Počáteční míra návratnosti begin aligned & PVO = PVI = CF_ 0 , + , frac CF_ 1 (1 , + , IRR) , + , frac CF_ 2 (1 , + , IRR) ^ 2 , \ & qquad quad , + , frac CF_ 3 (1 , + , IRR) ^ 3 , , + , … frac CF_ n (1 , + , IRR) ^ n , \ & textbf kde: \ & PVO = text PV Outflows \ & PVI = text PV Inflows \ & CF_0 = text počáteční hotovostní výdaje nebo investice \ & CF_1, CF_2, CF_3, … CF_n = text cash flow \ & N = text každé období \ & IRR = text počáteční návratnost \ end zarovnáno

.PPROTIÓ=PPROTI=CF0.+(1+RR)CF1..+(1+RR)2CF2..+(1+RR)3CF3..+...(1+RR)nCFn..kde:PPROTIÓ=Odtoky PVPPROTI=Příliv PVCF0.=Počáteční výdaje v hotovosti nebo investiceCF1.,CF2.,CF3.,...CFn.=Tok penězN=Každé obdobíRR=Počáteční míra návratnosti..

Jak vypočítat peněžně váženou míru návratnosti

 1. Chcete-li vypočítat IRR pomocí vzorce, nastavíme NPV na nulu a vyřešíme diskontní sazbu (r), což je IRR.
 2. Vzhledem k povaze vzorce však IRR nelze vypočítat analyticky a musí se místo toho vypočítat buď pokusem a omylem, nebo pomocí softwaru naprogramovaného pro výpočet IRR.

Co vám říká míra návratnosti vážená penězi?

Existuje mnoho způsobů, jak měřit návratnost aktiv, a je důležité vědět, která metoda se používá při kontrole výkonu aktiv. Míra návratnosti vážená penězi zahrnuje velikost a načasování peněžních toků, takže je účinným měřítkem pro návratnost portfolia.

MWR nastavuje počáteční hodnotu investice tak, aby se rovnala budoucím peněžním tokům, jako jsou přidané dividendy, výběry, vklady a výnosy z prodeje. Jinými slovy, MWR pomáhá určit míru návratnosti potřebnou k zahájení počátečního objemu investice zohledňující všechny změny peněžních toků během investičního období, včetně výnosů z prodeje.

Peněžní toky a míra návratnosti vážená penězi

Jak již bylo uvedeno výše, míra návratnosti investice vážená penězi je v pojetí totožná s vnitřní mírou návratnosti. Jinými slovy, jedná se o diskontní sazbu, při které je čistá současná hodnota (NPV) (NPV) = 0 nebo současná hodnota přílivu = současná hodnota odtoku.

Je důležité identifikovat peněžní toky do a z portfolia, včetně prodeje aktiva nebo investice. Některé z peněžních toků, které může mít investor v portfoliu, zahrnují:

Odtoky

 • Náklady na jakoukoli zakoupenou investici
 • Reinvestované dividendy nebo úroky
 • Výběry

Přílivy

 • Výnos z jakékoli prodané investice
 • Dividendy nebo přijaté úroky
 • Příspěvky

Shrnutí

 • Míra návratnosti vážená penězi je měřítkem výkonnosti investice. Míra návratnosti vážená penězi se vypočítá tak, že se najde míra návratnosti, která nastaví současné hodnoty všech peněžních toků na hodnotu počáteční investice.
 • Míra vážené návratnosti peněz (MWR) je ekvivalentní vnitřní míře návratnosti (IRR).
 • MWR nastavuje počáteční hodnotu investice tak, aby se rovnala budoucím peněžním tokům, jako jsou přidané dividendy, výběry, vklady a výnosy z prodeje.

Příklad míry návratnosti vážené penězi

Každý přítok nebo odtok musí být zlevněn zpět do současnosti pomocí sazby (r), která způsobí PV (přítoky) = PV (odtoky).

Řekněme, že investor koupí jednu akcii akcií za 50 $, která vyplácí roční dividendu 2 $ a po dvou letech ji prodá za 65 $. Naše míra návratnosti vážená penězi bude sazbou, která splňuje následující rovnici:

.

PPROTI Odtoky=PPROTI Přílivy=$21 + r + $2(1 + r)2 + $65(1 + r)3 begin aligned & PV text Outflows \ & qquad = PV text Inflows = frac $ 2 1 + r + frac $ 2 (1 + r) ^ 2 + frac $ 65 (1 + r) ^ 3 \ & qquad = $ 50 end zarovnáno

.PPROTI Odtoky=PPROTI Přílivy=1 + r$2. + (1 + r)2$2. + (1 + r)3$65...

Řešení pro r pomocí tabulky nebo finanční kalkulačky, máme peněžně váženou míru návratnosti = 11,73%.

Rozdíl mezi peněžně váženou návratností a časově váženou návratností

Míra návratnosti vážená penězi se často porovnává s časově váženou návratností, ale oba výpočty se liší. Časově vážená míra návratnosti (TWR) je měřítkem složené míry růstu portfolia. Opatření TWR se často používá k porovnání výnosů investičních manažerů, protože eliminuje rušivé účinky na tempo růstu vyvolané přílivem a odlivem peněz.

Může být obtížné určit, kolik peněz bylo na portfoliu vyděláno, protože vklady a výběry narušují hodnotu výnosu z portfolia.

Investoři nemohou jednoduše odečíst počáteční zůstatek po počátečním vkladu od konečného zůstatku, protože konečný zůstatek odráží míru návratnosti investic i jakékoli vklady či výběry během doby investované do fondu.

Časově vážený výnos rozděluje návratnost investičního portfolia do samostatných intervalů podle toho, zda byly peníze z fondu přidány nebo vybrány.

MWR se liší v tom, že bere v úvahu chování investorů prostřednictvím dopadu přílivu a odlivu fondů na výkonnost, ale neodděluje intervaly, kde k peněžním tokům došlo jako TWR. Proto mohou mít peněžní výdaje nebo přílivy dopad na MWR. Pokud neexistují žádné peněžní toky, měly by obě metody přinést stejné nebo podobné výsledky.

Omezení používání peněžně vážené návratnosti

Míra vážené návratnosti zohledňuje všechny peněžní toky z fondu nebo příspěvku, včetně výběrů. Pokud by například investice trvala několik čtvrtletí, dává MWR větší váhu výkonnosti fondu, když je jeho největší velikost, proto je popis „vážený penězi“.

Vážení může penalizovat správce fondů kvůli peněžním tokům, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Jinými slovy, pokud investor přidá do portfolia velkou částku peněz těsně předtím, než vzroste jeho výkonnost, znamená to pozitivní akci. Důvodem je, že větší portfolio více těží (v dolarovém vyjádření) z růstu portfolia, pokud by příspěvek nebyl poskytnut.

Na druhou stranu, pokud investor stáhne prostředky z portfolia těsně před prudkým nárůstem výkonu, znamená to negativní akci. Nyní menší fond vidí z růstu portfolia menší prospěch (vyjádřený v dolarech), než kdyby k výběru nedošlo.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: