Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak analyzovat finanční výkazy společnosti?

Od investorů se očekává, že využijí množství informací poskytnutých ve finančních výkazech společnosti a pomohou jim vyhodnotit společnost jako potenciální investici. Z hlediska celkové ziskovosti je čistým příjmem zřejmý výchozí bod při analýze účetní závěrky. Tato dolní částka dolaru ve výkazu zisku a ztráty společnosti je vynikajícím ukazatelem ziskovosti, protože dává hodnotu částce, kterou společnost přijme, jakmile budou odečteny všechny výrobní náklady, odpisy, daně, úroky a další výdaje. Čistý příjem by se však neměl používat výhradně při hodnocení společnosti.

Provozní zisková marže

Provozní zisková marže je dalším důležitým ukazatelem ziskovosti a efektivity, který srovnává částku, kterou společnost vydělá před úrokem, a vypočítají se daně z prodeje. Marže pomáhá analytikům a potenciálním investorům posoudit, jak úspěšní jsou manažeři společnosti při kontrole výdajů a generování výnosů. Vysoká marže provozního zisku silně naznačuje, že společnost chytře řídí náklady a generuje tržby.

Hodnocení ceny akcií a ziskovosti professional akcionáře

Finanční výkazy lze použít k posouzení ceny akcií společnosti a ziskovosti pro akcionáře. V tomto procesu jsou užitečné různé metriky. Zisk na akcii (EPS) je ukazatel návratnosti investic, ukazující ziskovost společnosti na akcii. Poměr cena / zisk (P / E) používá professional účely hodnocení akcie EPS ve srovnání se současnou cenou akcie. Poměr cena / kniha (P / B) je považován za metriku základní hodnoty professional investory, protože odhaluje tržní ocenění společnosti ve vztahu k její vnitřní hodnotě.

Výplatní poměr dividend

Poměr výplat dividendy je další užitečná metrika, která měří růst společnosti, finanční stabilitu a výnosy vyplácené akcionářům. Poměr výplaty dividend vypočítává procento výdělků společnosti vyplácených kapitálovým investorům ve formě dividend. Čím vyšší je poměrová hodnota, tím spolehlivější výnosy společnosti mohou udržet výplaty dividend a čím stabilnější je společnost považována. Nerozdělený zisk, počet zisků nevyplacených akcionářům jako dividendy, ukazuje, jakou část zisků společnost reinvestuje do rozšiřování svého podnikání.

Aktiva a pasiva

Členění aktiv a pasiv obsažené v rozvaze společnosti poskytuje investorům spolehlivý snímek celkového finančního zdraví společnosti i její dluhové situace. Poměry dluhu, jako je aktuální poměr, který lze vypočítat z informací poskytnutých v účetní závěrce, umožňuje analytikům posoudit schopnost společnosti zvládnout nesplacený dluh. Hlavní kapitálové výdaje lze použít při hodnocení současné finanční situace společnosti a mohou telegrafovat potenciál růstu.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: