Kalend√°Ňô


PŇôipravujeme pro v√°s kalend√°Ňô s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalŇ°√≠m.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Akcie Pfizer (PFE) – cena, dividenda v roce 2021 a kde akcie koupit?

AkciePrŇĮvodce.cz > Akcie Pfizer (PFE) – cena, dividenda v roce 2021 a kde akcie koupit?

Aktu√°ln√≠ cena akcie v porovn√°n√≠ s v√Ĺvojem ceny za posledn√≠ch 52 t√ĹdnŇĮ

Pfizer Inc. vyv√≠j√≠, vyr√°b√≠ a prod√°v√° zdravotnick√© v√Ĺrobky po cel√©m svńõtńõ. Nab√≠z√≠ l√©ky a vakc√≠ny v rŇĮzn√Ĺch terapeutick√Ĺch oblastech, vńćetnńõ kardiovaskul√°rn√≠ch metabolick√Ĺch a bolestiv√Ĺch pod rodinn√Ĺmi znańćkami Eliquis, Chantix / Champix a Premarin; biologick√© l√°tky, mal√© molekuly, imunoterapie a biosimil√°ry pod znańćkami Ibrance, Sutent, Xtandi, Xalkori, Inlyta, Braftovi + Mektovi; a steriln√≠ injekńćn√≠ a protiinfekńćn√≠ l√©ky pod znańćkami Sulperazon, Medrol, Vfend a Zithromax. Spoleńćnost tak√© poskytuje l√©ky a vakc√≠ny v rŇĮzn√Ĺch terapeutick√Ĺch oblastech, jako jsou pneumokokov√° onemocnńõn√≠, meningokokov√° onemocnńõn√≠ a kl√≠Ň°Ň•ov√° encefalitida pod znańćkami Prevnar 13 / Prevenar 13 (dńõtsk√© / dospńõl√©), FSME-IMMUN, Nimenrix a Trumenba; biologick√° obdoba pro chronick√° imunitn√≠ a z√°nńõtliv√° onemocnńõn√≠ pod znańćkami Xeljanz, Enbrel, Inflectra a Eucrisa; a amyloid√≥za, hemofilie a endokrinn√≠ onemocnńõn√≠ pod znańćkami Vyndaqel / Vyndamax, BeneFIX, Genotropin a Refacto AF / Xyntha. Kromńõ toho se spoleńćnost zab√Ĺv√° zak√°zkovou v√Ĺrobou. Poskytuje sluŇĺby velkoobchodn√≠kŇĮm, maloobchodn√≠kŇĮm, nemocnic√≠m, klinik√°m, vl√°dn√≠m agentur√°m, l√©k√°rn√°m a jednotliv√Ĺm poskytovatelŇĮm sluŇĺeb, jakoŇĺ i stŇôediskŇĮm pro kontrolu a prevenci nemoc√≠. Spoleńćnost m√° dohody o spolupr√°ci s Bristol-Myers Squibb Company, Astellas Pharma US, Inc., Myovant Sciences Ltd., Akcea Therapeutics, Inc, Verily Life Sciences LLC, Merck KGaA, Valneva SE, IDEAYA Biosciences, Inc., BioNTech SE, Jiangsu Alphamab Biopharmaceuticals Co., Ltd, BioInvent International AB, Sosei Group Corporation, LianBio a Imcyse SA Pfizer Inc. byly zaloŇĺeny v roce 1849 a s√≠dl√≠ v New Yorku ve st√°tńõ New York.

Akcie Pfizer aktuální kurz a graf

Pokud zańć√≠n√°te s investov√°n√≠m nebo obchodov√°n√≠m, doporuńćujeme se pod√≠vat do naŇ°√≠ wiki, kde mŇĮŇĺete naj√≠t uŇĺiteńćn√© ńćl√°nky napŇô. o investińćn√≠ strategii prŇĮmńõrov√°n√≠ n√°kladŇĮ, jak se vyhnout emocion√°ln√≠mu investov√°n√≠, o investińćn√≠ch chyb√°ch, z√°klady obchodov√°n√≠, 5 obchodovac√≠ch strategi√≠, tzv. price action, uŇĺiteńćn√© odkazy pro investory a tradery nebo jak√© investory sledovat na twitteru a t√≠m se z√°roveŇą uńćit nebo jak danit dividendy. Fundament√°ln√≠ anal√Ĺza V√°m mŇĮŇĺe pomoct naj√≠t akcie hodnotn√Ĺch firem, technick√° anal√Ĺza zase kdy je vhodn√Ĺ moment na otevŇôen√≠ pozice. Je vhodn√© si tak√© pŇôeńć√≠st knihy o investov√°n√≠. PŇôipravili jsme tak√© seznam nejlepŇ°√≠ch brokerŇĮ na investov√°n√≠ a nejlepŇ°√≠ brokery pro obchodov√°n√≠ a Forex. Pro pokrońćil√© investory a tradery nab√≠z√≠me sekce na obchodov√°n√≠ opc√≠, obchodov√°n√≠ Forex, futures a komodit, . Alternativa investic do akci√≠ pro diversifikaci portfolia mŇĮŇĺou b√Ĺt investice do kryptomńõn, investice do nemovitost√≠, P2P pŇĮjńćky, investińćn√≠ zlato, investińćn√≠ stŇô√≠bro a drah√© kovy a investov√°n√≠ do ropy.

V√°Ň° PrŇĮvodce

Pfizer akcie dividenda

Zda dostanete vyplacenou dividendu kdyŇĺ vlastn√≠te akcie Pfizer (PFE)¬†zjist√≠te jednoduŇ°e t√≠m, Ňĺe zad√°te ticker akcie do Google vyhled√°v√°n√≠ a pokud v ńć√°sti “dividend yield” naleznete urńćit√© procento, spoleńćnost pravdńõpodobnńõ vypl√°c√≠ dividendy. Dividendy mŇĮŇĺe spoleńćnost vypl√°cet v ruzn√Ĺch intervalech aŇ• uŇĺ rońćnńõ nebo napŇô√≠klad kvart√°lnńõ. Pokud chcete investovat do ńćesk√Ĺch dividendov√Ĺch akci√≠, doporuńćujeme akcie drŇĺet u Fio brokera, pokud americk√© dividendov√© akcie tak doporuńćujeme zejm√©na eToro, DEGIRO nebo LYNX, jelikoŇĺ tito brokeŇôi dan√≠ dividendu sr√°Ňĺkovou dan√≠ pouze 15% d√≠ky vyuŇĺit√≠ formul√°Ňôe W-8BEN.

Danńõn√≠ kapit√°lov√©ho zisku a dividend z akcie Pfizer

Pokud akcii Pfizer¬†prod√°te, vznikne v√°m pŇô√≠jem z prodeje cenn√Ĺch pap√≠rŇĮ, kter√Ĺ podl√©h√° dani. PŇôeńćtńõte si, jak na danńõ z drŇĺen√≠ a prodeje cenn√Ĺch pap√≠rŇĮ a jak danit dividendy z ńćesk√Ĺch a zahranińćn√≠ch akci√≠.

Technick√° anal√Ĺza akcie Pfizer

Technick√° anal√Ĺza akcie Pfizer¬†je zpŇĮsob vyhodnocov√°n√≠ a pŇôedpov√≠d√°n√≠ cenov√Ĺch pohybŇĮ, kter√Ĺ se op√≠r√° ńćistńõ o √ļdaje vytvoŇôen√© trhem.¬†¬†

Graf vlevo od TradingView kombinuje nńõkolik technick√Ĺch indik√°torŇĮ na z√°kladńõ kter√Ĺch urńćuje doporuńćen√≠ na koupi nebo prodej. Na grafu n√≠Ňĺe je zobrazen√Ĺ cenov√Ĺ v√Ĺvoj akcie, objemy (n√°kupy oznańćeny zelenńõ, prodeje akcie oznańćeny ńćervenńõ) a dva technick√© indik√°tory. MŇĮŇĺete si na graf pŇôidat vlastn√≠ technick√© indik√°tory z v√Ĺbńõru dle potŇôeby.

Oscil√°tor Price Rate of Change (ROC), kdyr rostouc√≠ ROC nad nulou obvykle potvrzuje vzestupn√Ĺ trend, zat√≠mco klesaj√≠c√≠ ROC pod nulou naznańćuje klesaj√≠c√≠ trend. KdyŇĺ se cena¬† akcie konsoliduje, ROC se bude pohybovat bl√≠zko nuly. Jak√© pouŇĺ√≠v√°te technick√© indik√°tory vy? Zanechte n√°m n√°zor v koment√°Ňô√≠ch.

Indik√°tor RSI Stoch na stupnici od nuly do 100 nad 80 indikuje, Ňĺe akcie je pŇôekoupen√° a pod 20 je akcie pŇôeprod√°n√°. PŇôekoupen√≠ nemus√≠ nutnńõ znamenat, Ňĺe se cena posune n√≠Ňĺe, stejnńõ jako pŇôeprodan√° akcie neznamen√°, Ňĺe se cena posune v√ĹŇ°e. Sp√≠Ň°e pŇôekoupen√© a pŇôeprodan√© akcie jednoduŇ°e upozorŇąuj√≠ obchodn√≠ky, Ňĺe RSI je bl√≠zko extr√©mŇĮ jej√≠ch ned√°vn√Ĺch hodnot. Pokud v√°s zaj√≠m√° technick√° anal√Ĺza, pod√≠vejte se do naŇ°√≠ wiki sekce.

Graf s indik√°tory technick√© anal√Ĺzy nelze zobrazit na mobiln√≠ch zaŇô√≠zen√≠ch.

Prońć obchodovat a investovat do akci√≠ Pfizer?

Uk√°Ňĺeme si nyn√≠ dvńõ moŇĺnosti, jak mŇĮŇĺete investovat do akci√≠ Pfizer.¬†Tou prvn√≠ je dlouhodob√° investice, pŇôi kter√© se nakupuj√≠ ‚Äúfyzick√©‚ÄĚ akcie (nebudete je vŇ°ak m√≠t doma, ale u brokera). Tento pŇô√≠stup je mnohon√°sobnńõ jednoduŇ°Ň°√≠, ńćasovńõ m√©nńõ n√°rońćnńõjŇ°√≠ a pro nov√°ńćky i √ļspńõŇ°nńõjŇ°√≠, neŇĺ trading (ńćili aktivn√≠, kr√°tkodob√© obchodov√°n√≠).

V pŇô√≠padńõ Apple t√©to variantńõ nahr√°v√° historick√Ĺ v√Ĺvoj a skuteńćnosti jako popularita, loajalita, enormn√≠ investice do v√Ĺvoje apod. Nav√≠c pokud v√°m IT svńõt v portfoliu chyb√≠, zlepŇ°√≠te si t√≠m¬†diverzifikaci, tedy¬†sn√≠Ňĺ√≠te rizika¬†vlivem rozpt√Ĺlen√≠ investice do v√≠ce kategori√≠.

Pokud se rozhodnete do Apple akci√≠ investovat, mńõli byste m√≠t aspoŇą z√°klady¬†fundament√°ln√≠ anal√Ĺzy. PŇôedevŇ°√≠m pro spr√°vn√Ĺ vstup a kr√°tkodob√© obchody pŇôijde vhod i¬†technick√° anal√Ĺza.

Kde koupit akcie Pfizer?

Pfizer akcie mŇĮŇĺete koupit u obchodn√≠ka s cenn√Ĺmi pap√≠ry tzv. brokera. Vhodn√©ho brokera lze vybrat podle toho zda jej chcete pouŇĺ√≠t na investov√°n√≠ nebo obchodov√°n√≠ akci√≠, komodit a Forex aj. (tzv. “trading”), zda se jedn√° o akcie se z√°mńõrem z√≠skat kapit√°lov√Ĺ zisk a nebo na pŇô√≠jem z dividend a na √ļrovni vaŇ°√≠ pokrońćilosti v investov√°n√≠ pŇô√≠padńõ obchodov√°n√≠. PŇôipravili jsme seznam nejlepŇ°√≠ch brokerŇĮ na investov√°n√≠ a nejlepŇ°√≠ brokery pro obchodov√°n√≠ a Forex n√≠Ňĺe:

NejnovńõjŇ°√≠ zpr√°vy o akci√≠ch spoleńćnosti Pfizer:

DalŇ°√≠ uŇĺiteńćn√© odkazy a zdroje informac√≠ o Pfizer

Akcie Pfizer PFE kde koupit investice v√Ĺvoj ceny graf dividendy broker investovani
0
Hodnocen√≠ ńćten√°ŇôŇĮ
Klinńõte pro ohodnocen√≠ ńćl√°nku!
[Celkem: 0 PrŇĮmńõrn√© hodnocen√≠: 0]
ŇĹ√°dn√© pŇô√≠spńõvky

Koment√°Ňô

Hodnota (porovnání s konkurencí, P/E aj.)
RŇĮst (zisk, EPS, v√Ĺhled)
Ziskovost
Kvalita managementu
Celkové hodnocení
Jméno
E-mail
Web

error: